ChamoshChamoshvnd
@ChamoshChamoshvnd

ChamoshChamoshvnd
ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd)

نه فریدون ام من، نه ولادیمیرم که گلوله یی نهاد نقطه وار به پایانِ جمله یی که مقطعِ تاریخش بود ــ نه بازمیگردم من نه میمیرم. چرا که شما مسخره کننده گانِ ابلهِ نیما و شما کشندگانِ انواعِ ولادیمیر این بار به مصافِ شاعری چموش آمده اید

Top   /  New